Mr. Hirji Shah, OGW
Prof. Kinandu Muragu, B.Com, MBA, (Nairobi), PhD (Glasgow, UK)
Mr. Yusuf Omari, MBA., B.Econ., ICPA(K), IIA
Prof. P.M.F. Mbithi, EBS, IOM, B.V.M., M.Sc.(Nairobi), (Nairobi), M.V.Sc. (Saskatchewan), Ph.D.(Nairobi)
Prof. I.M. Mbeche, B.Ed., M.A., (Nairobi), Ph.D., (Lancaster).
Mr. John Kenduiwo, B.Sc., MBA
Mr. T.O.A.Mweseli, LL.B.(Nairobi), LL.M.(Havard),CPS(K).